Privacyverklaring

Praktijk LEF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Praktijk LEF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Praktijk LEF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk LEF verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk LEF de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Persoonlijke gegevens aangemelde cliënt (naam, geboortedatum, geboorteplaats)
– Persoonlijke gegevens aanmelder (naam, telefoonnummer, email en relatie tot cliënt)
– Contactgegevens cliënt (adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email)
– Zorggegevens (BSN, naam huisarts, naam school)
– Gegevens over gezinssituatie (burgerlijke staat ouders, gezag, toestemming)
– Gegevens over gezondheid die benodigd zijn om een goede uitvoering te kunnen geven aan
de behandelovereenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk LEF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar volgens de
wettelijk bewaartermijn.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie (Zilliz);
– Het verwerken van vragenlijsten en testgegevens (Pearson).
– Het verzenden van beveiligde email (Zivver)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. Alleen in bijzondere
situaties (bijvoorbeeld bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling) mogen
zorgverleners hun beroepsgeheim doorbreken en informatie geven zonder toestemming van ouders
en de cliënt. Praktijk LEFvolgt hierin de richtlijnen van meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk LEF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Praktijk LEF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren minimaal een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, de
meeste systemen zijn beveiligd met een twee-factor-authenticatie.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact
met ons op!